Stadgar

STADGAR för Föreningen Öppna Kanalen Västerås

§ 1 Namn

Föreningens namn är Föreningen Öppna Kanalen Västerås

Föreningen är en ideell paraplyorganisation för Västeråsförankrade organisationer som vill sända lokal-TV.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och skall möjliggöra för medlemmarna att sända icke kommersiell lokal-TV.

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är
att möjliggöra för alla Västeråsföreningar, företag, institutioner med flera att föra ut sitt budskap via en öppen TV-kanal
att erbjuda sina medlemsorganisationer utbildning och teknikstöd i samband med sändning av egenproducerade TV-program
att verka för vidaste möjliga yttrande- och informationsfrihet som utvecklar mångfalden inom TV-området och främjar kontakt,
förståelse och integration mellan olika befolkningsgrupper
att hyra ut inspelnings- och redigeringsutrustning samt
att tillhandahålla TV-studio för sändningar på det lokala TV-nätet till ett rimligt pris.

§ 3 Medlemskap

Medlemskapet är öppet och kan fås av varje i Västerås lokalt förankrad sammanslutning, förening, företag eller institution som
önskar sända lokal-TV och som erlagt medlemsavgift. Som institution räknas kommunal-, landstings- eller statlig förvaltning,
eller enskild ekonomisk enhet (t ex skola, teater, vårdhem, flyktingförläggning eller reningsverk). Medlemskap förpliktar inte
till produktion av lokal-TV-sändningar eller till ekonomiskt ansvar för dessa.

Medlemskap fastställes av styrelsen.

Medlemskap upphör när medlem så begär eller inte erlagt medlemsavgift under innevarande verksamhetsår.
Medlemskap kan även upphöra om medlemsförening bryter mot gällande lagar och avtal.

§ 4 Representantskap

Representantskapet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlemsförening utser ett ombud samt två ersättare som
skriftligen rapporteras till Öppna Kanalen. Varje medlemsförening har en röst.

§ 5 Representantskapsmöten

Representantskapet skall ha minst två sammanträden per år, varav ett är årsmötet. Årsmötet hålles under februari-mars
och ett halvårsmöte hålls i oktober-november. Därutöver kan ytterligare representantskapsmöten hållas vid behov.

Representantskapet sammankallas av styrelsen.
Ärenden skall för att avgöras på representantskapsmöten, uttryckligen anges i kallelsen.

Extra årsmöte skall hållas om
– en majoritet av styrelsens ledamöter beslutar så
– om en tredjedel av medlemmarna skriftligen så önskar eller
– om representantskapet så beslutar.

Respektive medlem skall svara för sina kostnader i samband med deltagande i representantskapets sammanträden.

§ 6 Årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till alla medlemmar senast sex (6) veckor innan årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet och skall sändas till samtliga
medlemmar senast två (2) veckor innan årsmötet.

På årsmötet väljs för mötet en ordförande, sekreterare, två justeringsmän som jämte mötesordföranden skall justera protokollet.
Dessutom utses för mötet två rösträknare.

På ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen:
A Verksamhetsberättelse/Årsberättelse redovisas.
B Revisionsberättelsen redovisas.
C Avgående styrelsens ansvarsfrihet.
D Motioner.
E Beslut om antalet ledamöter i programrådet (X).
F Beslut om styrelsearvoden
G Beslut om antalet ledamöter i styrelsen (minst sju (7) stycken).
H Val av ordförande, sekreterare och kassör. Dessa väljs växelvis på två (2) år.
I Val av minst fyra (4) ordinarie ledamöter till styrelsen. Dessa väljs växelvis på två (2) år.
J Val av minst fem (5) styrelsesuppleanter för ett (1) år.
K Val av två (2) revisorer varav en sammankallande samt två (2) revisorsuppleanter.
L Val av programråd.
X ordinarie ledamöter för ett (1) år, varav en sammankallande.
X suppleanter för ett (1) år.
M Fastställande av tider för fasta programrådsmöten.
N Val av ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare.
O Val av tre (3) valberedare varav en sammankallande.
P Fastställande av medlemsavgift.
Q Övriga frågor.

§ 7 Övriga representantskapsmöten

Kallelse till övriga representantskapsmöten skall ske skriftligen till samtliga medlemmar senast sex (6) veckor före
representantskapsmötet. Motioner till representantskapet angående representantskapets frågor skall vara styrelsen
tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet och sändas till samtliga medlemmar senast två (2) veckor innan mötet.

På representantskapsmötet väljs för mötet en ordförande, sekreterare, två justeringsmän som jämte mötesordföranden
skall justera protokollet. Dessutom utses för mötet två rösträknare.

halvårsmötet som hålls oktober-november skall följande punkter finnas på dagordningen:
– Aktuell verksamhetsrapport.
– Rapport från programrådet.
– Motioner gällande föreningens verksamhet.
– Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (kalenderår).
– Budget för kommande verksamhetsår.
– Övriga frågor.

§ 8 Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och minst fyra (4) övriga ledamöter samt minst
fem (5) suppleanter. Suppleanterna inträder vid ordinarie styrelseledamots förhinder eller avgång i den ordning de
blivit valda. Eventuella övriga styrelseuppdrag fördelas inom styrelsen.

Styrelsen leder föreningens arbete och ansvarar i enlighet med stadgar och representantskapsbeslut inför årsmötet,
för verksamhet och ekonomi. Styrelsen sammanträder vid minst fem tillfällen per år och med max tre månaders mellanrum.

Styrelsen skall till årsmötet lämna en verksamhetsberättelse som är underskriven av samtliga ordinarie ledamöter.
Berättelsen skall även innehålla resultaträkning samt in- och utgående balansräkning.

Styrelsen fastställer riktlinjer för sändningar och fasta sändningstider.

Styrelsen har kollektivt arbetsgivaransvar gentemot den personal som föreningen anställer.

För styrelsebesluts giltighet fordras att samtliga ledamöter inklusive suppleanter är kallade till mötet senast en (1) vecka före
mötet och beslutsärendena är angivna i kallelsen. För beslut krävs att majoritet av röstberättigade styrelseledamöter är eniga.

§ 9 Programråd

Programrådet består av dem som årsmötet valt samt föreningens verksamhetsledare. Minst en i programrådet skall vara
ordinarie ledamot i styrelsen. Sändande medlemmar har rätt att utse en representant som adjungeras till rådet.

Programrådets uppgift är att arbeta fram förslag till fasta sändningstider samt besluta om tillfälliga sändningar på
ledig programtid, enligt styrelsens riktlinjer. Vid oenighet hänskjuts frågan till styrelsen.

Programrådets fasta mötesdagar fastsälls av representantskapet.

§10 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer och två suppleanter.
Suppleanterna inträder vid ordinarie revisors förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda.

Med avseende på föreningens styrelse skall revisorerna verkställa granskning av räkenskaperna och förvaltning
och därutöver avge berättelse till föreningens årsmöte med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Senast fyra (4) veckor innan årsmötet skall styrelsen förelägga revisorerna redovisning över föreningens räkenskaper.

§ 11 Valberedningen

För att förbereda föreningens val utser representantskapet en valberedningen på tre (3) personer.

Varje medlemsförening har rätt att nominera kandidater för föreningens uppdrag. Nomineringarna skall vara valberedningen
tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.
Valberedningen har nomineringsrätt.
Valberedningens förslag till val skall sändas till medlemsföreningarna två (2) veckor före årsmötet.
I presentationen skall alla nomineringar vara med.

§12 Räkenskapsår/verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§13 Medlemsavgiften

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens/årsavgiftens storlek.

Medlemsavgiften skall endast täcka kostnader för administrationen i föreningsarbetet. Inget arvode eller
kostnader som kan förknippas med sändningskostnader skall täckas av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften skall hållas så låg att alla som önskar vara medlemmar skall kunna vara det.

§14 Reservfond

10% av föreningens redovisade årsresultat ska efter avdrag för eventuella ackumulerade förluster sättas av till en reservfond.

Medlen i reservfonden ska placeras på bankkonto, annat konto eller i fonder med låg risk.

Styrelsen förvaltar fonden.

För att kunna nyttja det i fonden ackumulerade kapitalet krävs beslut på ett representantskapsmöte.

§15 Protokoll

Vid representantskapsmöten och styrelsesammanträden förs protokoll som skall uppta ärenden och beslut.

Protokoll från representantskapsmöten delges samtliga medlemsföreningar. Protokoll från styrelsemöten delges
styrelsemedlemmar och suppleanter samt ordinarie revisorer. Medlemsföreningar skall vid behov kunna få tillgång till protokollsutdrag.

Vid representantskapsmöten skall röstlängden anges och godkännas av mötet.
På styrelsesammanträdena anges de närvarandes namn i protokollet.

Representantskapsmötena skall justeras av mötesordföranden och två på mötet valda justeringsmän.
Styrelseprotokollen skall av ordföranden och vald justeringsman justeras senast i samband med påföljande styrelsesammanträde.

§16 Utgivaransvar

För varje sändning måste det finnas en ansvarig utgivare. Detta innebär att varje enskild sändande medlemsförening bör ha
en egen ansvarig programutgivare.

Öppna Kanalen Västerås utser en ansvarig utgivare och en ställföreträdande utgivare som ansvarar för föreningens egna sändningar:

Medlemsföreningarnas ansvariga utgivare utses enligt anvisningarna från Radio- och TV-verket.

De ansvariga utgivarna ansvarar, förutom inför lagen, även moraliskt inför styrelse och årsmöte för att lagar, förordningar och etiska
regler följs. Om förtroendet bryts, kan styrelsen med omedelbar verkan dra in möjligheterna för sådan person att fortsättningsvis
vara ansvarig utgivare.

§17 Firmatecknande

Styrelsen skall i sin helhet teckna firma eller utse tre firmatecknare, vilka tecknar firma två i förening.

§ 18 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras endast efter förslag från styrelsen eller att en motion inlämnats till årsmöte och att det delgivits
medlemsföreningarna två (2) veckor före årsmötet. För att stadgarna skall träda i kraft skall de antagas med kvalificerad
majoritet (två tredjedelar av de röstberättigade), vid två på varandra följande årsmöten. De två årsmötena måste hållas
med minst åtta (8) veckors mellanrum.

§19 Föreningens upphörande

För nedläggning av föreningen krävs kvalificerad majoritet (två tredjedelar av de röstberättigade),
vid två på varandra följande årsmöten.