Stadgar

                                 

STADGAR för Föreningen Öppna Kanalen Västerås 878001–6963

Reviderade 2019-03-26 efter årsmötets synpunkter.

 

Föreningens namn är Föreningen Öppna Kanalen Västerås

Föreningen är en ideell paraplyorganisation för organisationer i Västerås som vill sända Lokal TV. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens ändamål är:

att                          möjliggöra för alla föreningar, företag, staden, regionen och enskilda personer m fl. att föra ut sitt budskap via en öppen kanal

att                          erbjuda utbildning och teknikstöd i samband med sändning

att                          verka för yttrande- och informationsfrihet som utvecklar mångfalden och främjar kontakt, förståelse och integration mellan olika befolkningsgrupper bland annat genom reportage och produktioner

att                                                    hyra ut inspelnings- och redigeringsutrustning

att                                                    sändningarna från enskilda personer godkänns av styrelsen

Medlemskapet är öppet och kan fås av varje i Västerås lokalt förankrad sammanslutning, förening, företag samt staden, regionala- eller statliga myndigheter som erlagt medlemsavgift.

Medlemskap fastställs av styrelsen.

Medlemskap upphör när medlem så begär eller inte erlagt medlemsavgift under innevarande verksamhetsår. Medlemskap kan även upphöra om medlemsförening bryter mot gällande lagar och avtal.

Representantskapet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlemsförening utser ett ombud som har en röst och som rapporteras till Öppna Kanalen.

Representantskapet skall ha minst två sammanträden per år varav ett är årsmötet. Årsmötet hålles under februari-april och ett halvårsmöte hålls i oktober-november. Därutöver kan ytterligare representantskapsmöten hållas vid behov.

Representantskapet sammankallas av styrelsen.

Ärenden skall för att avgöras på representantskapsmöten, uttryckligen anges i kallelsen.

Extra årsmöte skall hållas om

 • en majoritet av styrelsens ledamöter beslutar så

 • om en tredjedel av medlemmarna skriftligen så önskar, det ska ske inom 3 veckor

 • om representantskapet så beslutar

Extra representantskapsmöte skall hållas om

 • en majoritet av styrelsens ledamöter beslutar så

 • om en fjärdedel av medlemmarna skriftligen så önskar, det ska ske inom 3 veckor

 • om representantskapet så beslutar

Respektive medlem skall svara för sina kostnader i samband med deltagande i representantskapets sammanträden.

Kallelse till årsmöte skall ske till alla medlemmar senast sex (6) veckor innan årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet och skall sändas till samtliga medlemmar senast två (2) veckor innan årsmötet.

ordinarie årsmötet skall följande punkter finnas på dagordningen:

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

 3. Frågan om mötets behöriga utlysande

 1. Fastställande av röstlängden

 2. Val av mötesfunktionärer

  1. Mötesordförande

  2. Sekreterare

  3. Två protokolljusterare tillika rösträknare

 3. Behandling av verksamhetsberättelse

 4. Fastställande av resultat- och balansräkning

 5. Revisorernas berättelse

 6. Beslut om resultatdisponering

 7. Styrelsens ansvarsfrihet

 8. Motioner och styrelsens yrkanden

 9. Beslut om styrelsearvoden och andra ersättningar

 10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

 11. Val av styrelse

  1. Ordförande och kassör. Dessa väljs växelvis på två (2) år

  2. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen minst fem (5), max sju (7) st.

Dessa väljs växelvis på 2 år.

 1. Val av en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant

 2. Val av två (2) valberedare varav en är sammankallande

 3. Fastställande av medlemsavgift

 4. Övriga frågor

 5. Mötets avslutande

Kallelse till övriga representantskapsmöten skall ske till samtliga medlemmar senast sex (6) veckor före representantskapsmötet. Motioner till representantskapet angående representantskapets frågor skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet och sändas till samtliga medlemmar senast två (2) veckor innan mötet.

 

halvårsmötet som hålls oktober-november skall följande punkter finnas på dagordningen:

 • Mötets öppnande

 • Fastställande av dagordning

 • Frågan om mötets behöriga utlysande

 • Fastställande av röstlängden

 • Val av mötesfunktionärer

 • Mötesordförande

 • Sekreterare

 • Två protokolljusterare tillika rösträknare

 • Aktuell verksamhetsrapport

 • Motioner gällande föreningens verksamhet

 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (kalenderår)

 • Budget för kommande verksamhetsår

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och kassör samt minst tre (3) max fem (5) övriga ledamöter. Ansvarig utgivare och övriga styrelseuppdrag fördelas inom styrelsen.

Firmatecknare utses på ett konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen leder föreningens arbete och ansvarar för föreningens förvaltning mellan årsmötena i enlighet med stadgar och representantskapsbeslut.

Styrelsen skall till årsmötet lämna en verksamhetsberättelse som är underskriven av samtliga ordinarie ledamöter. Berättelsen skall även innehålla resultaträkning samt in- och utgående balansräkning.

Styrelsen fastställer riktlinjer för sändningar och fasta sändningstider.

Styrelsen har kollektivt arbetsgivaransvar gentemot den personal som föreningen anställer.

Styrelsen är beslutför när en majoritet av styrelsens ledamöter är närvarande.

För granskning av fören’ingens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet en revisor och en revisorssuppleant.

Med avseende på föreningens styrelse skall revisorerna verkställa granskning av räkenskaperna och förvaltning och därutöver avge berättelse till föreningens årsmöte med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Senast fyra (4) veckor innan årsmötet skall styrelsen förelägga revisorerna redovisning över föreningens räkenskaper

För att förbereda föreningens val utser representantskapet en valberedning på två (2) personer.

Varje medlemsförening har rätt att nominera kandidater för föreningens uppdrag. Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Valberedningen har nomineringsrätt.

I valberedningens presentation skall alla nomineringar vara med.

Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår är 1 januari – 31 december

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens/årsavgiftens storlek.

Vid representantskapsmöten och styrelsesammanträden förs protokoll som skall uppta ärenden och beslut.

Protokoll från representantskapsmöten delges samtliga medlemsföreningar. Protokoll från styrelsemöten delges styrelsemedlemmar och suppleanter samt ordinarie revisorer.

Medlemsföreningar skall vid behov kunna få tillgång till protokollsutdrag.

Vid representantskapsmöten skall röstlängden anges och godkännas av mötet. På styrelse-sammanträdena anges de närvarandes namn i protokollet.

Representantskapsmötena skall justeras av mötesordföranden och två på mötet valda justeringspersoner. Styrelseprotokollen skall av ordföranden och vald justeringsperson justeras senast i samband med påföljande styrelsesammanträde.

Dessa stadgar kan ändras endast efter förslag från styrelsen eller att en motion inlämnats till årsmöte och att det delgivits medlemsföreningarna två (2) veckor före årsmötet. För att stadgarna skall träda i kraft skall de antas med kvalificerad majoritet (två tredjedelar av de röstberättigade), vid två på varandra följande repskapsmöten Varav det första beslutet på ett ordinarie årsmöte.  De två mötena måste hållas med minst åtta (8) veckors mellanrum.

För nedläggning av föreningen krävs kvalificerad majoritet (två tredjedelar av de röstberättigade), vid två på varandra följande årsmöten.